موضوع: "آزمون ورودی سطح 3"

نمونه سوال آزمون ورودی تفسیر

30ام اردیبهشت, 1397

نمونه سوال آزمون ورودی تفسیر


.

1526762158img_2092.png

1526762158img_2093.png

1526762157img_2090.png

1526762157img_2091.png

1526762156img_2089.png

نمونه آزمون ورودی سطح 3

17ام اردیبهشت, 1396

 

نمونه آزمون ورودی سطح 3

 
 

 

149416576149b3d6e9ec807f71425edc81dee9e1f4.pdf


 
20 روش آسان حفظ قرآن